Thẻ tạo danh sách trong HTML

Danh sách trong HTML cho phép bạn nhóm một tập hợp các đề mục có liên quan vào một nơi …